قوانین و مقررات

ﺗﻌﻬﺪات ﻃﺮاح وب ﺳﺎﯾﺖ

 • اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮاح و ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ و اﻧﺠﺎم ﺑﻤﻮﻗﻊ ﭘﺮوژهﺗﻌﻬﺪات ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ
 • رعایت امانت و حفظ اموال و مدارکی که ….در اختیار طراح قرار می دهد و استفاده بهینه از آن براي انجام موضوع قرارداد.
 • عدم ارائه اسناد و مدارك و اطلاعاتی که به مناسبت انجام طراحی کسب می نماید به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر، اسناد ومدارك و اطلاعاتی که بمناسبت انجام طراحی کسب می گردد بعنوان امانت نزد طراح بوده و حق ارائه آن را به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ندارد .
 • طراحی و پیاده سازي کافی در چهارچوب اصول و موازین علمی و رعایت اصول طراحی در انجام پیاده سازي موضوع قرارداد.
 • کلیه مدارك و حق و حقوق سایت، هاست ، دامین و …. متعلق به سفارش دهنده می باشد و طراح موظف است کلیه رمزها و کاربري ها رو تحویل نماید.
 • انجام اصلاحات تا یک ماه توسط طراح رایگان انجام می پذیرد.
 • پشتیبانی از سایت بعد از یک ماه با هزینه اي که ۲ طرف به توافق رسیده اند انجام پذیر خواهد بود
 • مجري موظف به تامین امنیت اولیه سایت مطابق با استانداردهاي موجود می باشد.
 • مجري باید طبق هماهنگی نماینده سفارش دهنده نحوه مدیریت طرح نهایی را آموزش داده و اطلاعات لازم را در اختیار وي قرار دهد و در صورت نیاز به جلسه آموزشی ،آن را به صورت رایگان برگزار نماید.
 • سفارش دهنده در صورت صلاحدید می تواند پس از اتمام کار و قرارداد ، مجري یا شخص دیگري را براي تغییرات و پشتیبانی انتخاب نماید اما مجري متعهد نمیشود که طریقه کد نویسی خود را در اختیار شخص دیگري قرار دهد.
 • کلیه مکاتبات طرفین از طریق ایمیل بوده و ارائه ایمیل از لحاظ قانونی داراي اعتبار می باشد.

 

تعهدات کارفرما

 • کارفرما موظف است در حفاظت از کلیه اطلاعات امنیتی وب سایت که در اختیار نماینده آن شرکت قرار میگیرد کوشا باشد. در صورتی که نام کاربري و رمز عبور وب سایت در اختیار افراد غیر قرارگیرد

( به هر نحوي – عدم رعایت نکات امنیتی و …) طراح مسئولیتی در این خصوص بر عهده نخواهد داشت.

 • چنانچه کارفرما پس از تایید اولیه طرح ، قرارداد را در هر مرحله اي فسخ نماید، ملزم به پرداخت مبلغ کل قرارداد مندرج در بند مبلغ حق الزحمه قرارداد به طراح خواهد بود.
 • کارفرما متعهد میگردد کلیه اطلاعات مورد نیاز طراحی را در اختیار طراح قراردهد. بدیهی است در صورت عدم تحویل اطلاعات و تصاویر صحیح مورد نیاز در طراحی به طراح، طراح هیچگونه مسئولیتی در خصوص تحویل به موقع موضوع قرارداد در مدت زمان ذکر شده بر عهده نخواهد داشت.
 • کارفرما موظف می باشد تمامی درخواست هاي خود در مورد طرح انتخابی را اول قرارداد اعلام نماید تا مجري عین همان طرح که مورد تایید قرار داد هست را پیاده سازي کند

هزینه قرارداد

 • مبلغ قرار داد به صورت سه مرحله اي که یک سوم زمان عقد قرار داد .یک سوم زمان نمایش آنلاین سایت قبل از رفع خواسته هاي مشتري و یک سوم زمان انتقال سایت به هاست سفارش دهنده می باشد.
 • تمامی مبالغ به صورت کارت به کارت انجام خواهد شد تا فیش واریزی در اختیار مشتری باشد.

مشاوره در ایام کرونا
۰۹۱۲۴۹۰۱۰۳۱